Regulamin sklepu

n-parts.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego n-parts.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://n-parts.pl

w szczególności:

1.1. definiuje określenia używane w serwisie internetowym https://n-parts.pl

1.2 określa zasady zawierania umów sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym

określa wyjątki

1.6 określa wymagania techniczne

1.7 informuje o Polityce prywatności

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich

1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

2. Serwis internetowy działający w domenie https://n-parts.pl prowadzony jest przez:

Izabela Abrantowicz ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

NIP 6381840118  REGON 385114248

e-mail: sklep@n-parts.pl telefon kontaktowy: 733 670 500

Przedsiębiorca wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.

Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. Sprzedawca jest czynnym Płatnikiem VAT.

5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy

i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia

umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,

wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania

rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy

nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek

ze zmian.

7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje

zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja

jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na

wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.

10. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu

w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług

poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego

Regulaminu.

12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą

te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy

prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach

konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych

za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

14. Opinie o produktach:

14.1 Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawianie opinii dotyczących jakości obsługi oraz

jakości oferowanych Produktów bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego.

14.2 Wystawiane recenzje podlegają weryfikacji i akceptacji obsługi Sklepu internetowego.

W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości czy autorem opinii jest jego Klient lub

czy opinia dotyczy Produktu z oferty Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z autorem w

celu wyjaśnienia sytuacji.

14.3 Sprzedawca nie modyfikuje treści wystawionej recenzji. Sprzedawca nie jest

zobowiązany do publikowania opinii na stronach Sklepu.

14.4 Do wystawienia opinii uprawnieni są Klienci, którzy zawarli ze Sprzedawcą Umowę

sprzedaży o opiniowany Produkt lub Usługę.

14.5 Opinia może być wyrażona: słownie, graficznie (o ile taka forma jest udostępniona przez

Sprzedawcę) i/lub poprzez umieszczenie zdjęć Produktu (o ile taka forma jest udostępniona

przez Sprzedawcę).

14.6 Klient publikując opinię udziela nieodpłatnie Sprzedawcy licencji niewyłącznej,

nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w

Serwisie treści na następującym polu eksploatacji: rozpowszechnianie opinii przez publiczne

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie

wybranym.

14.7 W ramach licencji, o której mowa w punkcie 14.6 niniejszego ustępu, autor wyraża

zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, wykorzystywania utworu lub

dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Serwisu Sprzedawcy w sieci Internet.

14.8 Klient wystawiając opinię oświadcza, iż nie narusza ona praw autorskich osób trzecich.

W przypadku nieprawdziwości oświadczenia Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób

trzecich za naruszenie ich praw.

14.9 W przypadku umieszczenia w opinii Treści nielegalnych, naruszających niniejszy

Regulamin, zastosowanie będą miały postanowienia §14 niniejszego Regulaminu.

15. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym

Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://n-parts.pl za pośrednictwem,

którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca - Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka,

NIP 6381840118, REGON 385114248

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za

pośrednictwem sklepu internetowego

Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta

Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego

Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjna

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz

Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające

bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym

prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność

gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla

niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,

weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem

przedsiębiorstwa

Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyboru

Klienta

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony

na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy,

umożliwiający utworzenie Konta klienta

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu

internetowego n-parts.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia

Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na

podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy,

dotyczących Serwisu

Nielegalne treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w

tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem

jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od

konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa

Moderacja treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane

przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie,

identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania

z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na

dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak

depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub

ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców

usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy

Użytkownik – „odbiorca usługi” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usługi

pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej

Usługa pośrednia – oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego: (I) usługę

„zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych

przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; (II) usługę „cachingu”

polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi,

obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane

wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; (III)

usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz

na jego żądanie

§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Newsletter

1.4 Konto klienta

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia

Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia

za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania

za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w

każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link

w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na

adres sklep@n-parts.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty

elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w

ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych

informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo

do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o

tym fakcie Usługobiorcy.

5. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym

Regulaminie.

5.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie

następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

5.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła

ustanowionych w formularzu rejestracji.

5.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z

tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres

Sprzedawcy.

5.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych

obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej

wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

6. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w

zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu

internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

7. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na

stronie internetowej https://n-parts.pl.

2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez

cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony

„kosz” znajdującej się z prawej strony tabeli Koszyka

3.2.3 zawartość Koszyka jest aktualizowana automatycznie

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk

„Przejdź do realizacji zamówienia”

3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:

3.4.1 uzupełnienie danych osobowych

3.4.2 uzupełnienie adresów osobistego (do faktury) i adresu dostawy

3.4.3 dokonanie wyboru metody dostawy spośród udostępnionych przez Sklep

internetowy

3.4.4 dane nieobowiązkowe oznaczone są jako „opcjonalne”

3.4.5 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.5 następnie należy:

3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu

3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na

przetwarzanie danych na potrzeby realizacji Zamówienia

3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

3.7 Wybór przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z

obowiązkiem zapłaty.

3.8 Wybór płatności za pobraniem jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z

obowiązkiem zapłaty.

3.9 Przy wyborze imoje należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i

zaakceptować regulamin imoje następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie

przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoważnego. Złożenie Zamówienia wiąże się z

obowiązkiem zapłaty.

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą

umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która

stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży. Umowę

Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie

składania Zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć

od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego

Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:

1.1 firm kurierskich DPD Polska, GLS Polska, FedEx oraz InPost

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie

1.3 Poczty Polskiej

3. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane

w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

4. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.

5. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie

nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej

bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

6. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm DPD Polska, GLS Polska

FedEx, Poczta Polska oraz InPost i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy

oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest

informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania

Zamówienia.

7. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest

realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§7 Przesyłki

1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej jako dostawcy zamówionych

Produktów:

1.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i

sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia

przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania

właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu

przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca

się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej

sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w DPD Polska, GLS Polska,

FedEx, InPost oraz Poczta Polska są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach

internetowych przewoźników.

2. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:

2.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru

zamówionych Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę

reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Paczkomatu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są

udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na

stronie internetowej InPost.

3. Zapis ust. 1 i 2 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na

prawach konsumenta.

4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak

zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w

terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za

równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach

konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym

zakresie.

§8 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia przesłania

potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata)

1.2 płatność za pobraniem, tj. płatność przy odbiorze bezpośrednio do rąk kuriera

doręczającego przesyłkę

1.3 przez imoje w formie przedpłaty przelewem elektronicznym. Przedpłata następuje przez

zewnętrzny system płatności imoje (obsługiwany przez ING Bank Śląski z siedzibą w

Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 (40-086), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, numerem NIP

6340135475, o kapitale zakładowym wynoszącym 130 100 000,00 zł, w całości opłaconym.

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8

niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z

wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu

Cywilnego.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem imoje Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem

realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od

Sprzedawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej.

§9 Gwarancja

1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki

ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony

prawnej.

2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o

objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu

3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określny w Dokumencie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w

Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

§10 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.

3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w

oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@n-parts.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia

35F, 43-241 Łąka

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia

wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze

składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym

należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają

uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego

reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o

podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili

jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru

do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich

imieniu, jest dłuższy.

8. W przypadku Umowy Sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,

domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat

od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione

inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku

zgodności Produktu z umową.

9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:

9.1 żądać naprawy lub wymiany

9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową z

zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art.

43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca

próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie

ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub

wymiany;

9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie

doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez

nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.

Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca

odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za

pobraniem.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o

obniżeniu ceny.

13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego

koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek

odsyłanych za pobraniem.

14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach

konsumenta.

15. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na

podstawie art. 558 §1 KC.

§11 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub

Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od

umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie

Produktu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub

w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając

Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy

wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia

przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez

przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie

internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie

można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to

obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach

konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o

odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej

transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził

się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres

Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,

w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,

jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem

terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu

Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie

mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie

wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb,

8.2 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

8.3 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

8.4 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy,

8.5 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

10.1 adres e-mail: sklep@n-parts.pl

10.2 adres Sprzedawcy: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

§12 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru

wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google

Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa

JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych

powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz

Produktów.

§13 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób,

których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności [link do strony z Polityką prywatności].

§14 Treści umieszczane przez Usługobiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu spełniają obowiązki wynikające z Aktu o usługach cyfrowych

(DSA).

2. Zgodnie z art. 11 i 12 DSA Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy

sklep@n-parts.pl do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją

Europejską, Europejską Rada Usług Cyfrowych i Użytkownikami. Komunikacja może być

prowadzona w języku polskim.

3. W ramach prowadzonego Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zamieszczanie treści

będących opiniami/ recenzjami dotyczącymi jakości oferowanych Produktów lub Usług.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści jakie umieszcza w

Serwisie. Usługodawca nie jest dostawcą treści.

4. Treści, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu są powszechnie dostępne dla wszystkich

Użytkowników odwiedzających Serwis, tj. publicznie rozpowszechniane.

5. Zabronione jest umieszczanie Treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w

szczególności:

5.1 treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym

5.2 treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

5.3 treści naruszających prawa autorskie i prawa pokrewne

5.4 treści wulgarnych lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe

5.5 treści stanowiących groźbę skierowaną do osób trzecich

5.6 treści naruszających dobre obyczaje, przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe

5.7 adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,

5.8 treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe osób trzecich

5.9 treści nawołujących do przemocy i/lub innych niebezpiecznych zachowań

5.10 treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

5.11 treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści,

rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Usługobiorców treści pod

warunkiem otrzymania wcześniej zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym

Regulaminem i braku podjęcia działań, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. Usługodawca od chwili uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości o nielegalnych działaniach

lub nielegalnych treściach, niezwłocznie podejmuje działania w celu usunięcia tych treści lub

uniemożliwia dostęp do nich. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu przeprowadzane jest z

poszanowaniem praw podstawowych Usługobiorców, w tym prawa do wolności wypowiedzi i

informacji. Działania podjęte przez Usługodawcę będą polegać na: usunięciu, ograniczeniu

widoczności nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści, uniemożliwieniu dostępu do nich

lub pozostawieniu ich w Serwisie.

8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z

niniejszym Regulaminem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy

sklep@n-parts.pl. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać dane umożliwiające

Usługodawcy dokonanie weryfikacji zgłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść

za bezprawną lub niezgodną z niniejszym Regulaminem, dane kontaktowe. O rezultacie podjętej

decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Usługodawca powiadamia Użytkownika w

terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku podania danych kontaktowych

Użytkownika dokonującego zgłoszenia, Usługodawca nie będzie mógł skontaktować się z

Użytkownikiem w celu powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia

zgłoszenia.

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu przysługuje Usługobiorcom i

Użytkownikom odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem może zostać złożone za pośrednictwem

poczty elektronicznej sklep@n-parts.pl w terminie 14 dni od odebrania decyzji Usługodawcy. Decyzję

z uzasadnieniem w sprawie odwołania Usługodawca przekazuje zainteresowanym stronom w terminie

14 dni od doręczenia odwołania.

10. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do

podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego

życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe

organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§15 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów,

po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd

polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w

przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z

bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z

zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje

poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa

polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym

Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja

2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR

w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający

internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do

platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:

https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@n-parts.pl.

§16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827)

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym

https://n-parts.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą

być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na

stronie internetowej Serwisu internetowego https://n-parts.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym

prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach

korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze

bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.

zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin

wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://n-parts.pl

na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję

Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo

poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty

elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany

jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie

Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje

rozwiązaniem Umowy.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1

Oświadczenie PDF (link do pdf)