Pravidlá obchodu

n-parts.pl

webovej stránky n-parts.pl

§1 Všeobecné ustanovenia

1. Tieto pravidlá definujú zásady fungovania webovej stránky https://n-parts.pl
, najmä:

1.1. definuje pojmy používané na webovej stránke https://n-parts.pl

1.2 stanovuje pravidlá pre uzatváranie kúpnopredajných zmlúv, zadávanie objednávok a ich realizáciu

1.3 stanovuje pravidlá pre platbu a doručenie

1.4 stanovuje pravidlá správania sa pri preberaní zásielky

1.5 sú uvedené pravidlá podávania reklamácií a vyhlásení o odstúpení od zmluvy vrátane výnimiek

1.6 špecifikuje technické požiadavky

1.7 informuje o Zásadách ochrany osobných údajov

1.8 informuje o hospodárskych autorských právach

1.9 uvádza mimosúdne spôsoby riešenia sporov

2. Web prevádzkovaný na doméne https://n-parts.pl prevádzkuje:

Izabela Abrantowicz ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka
NIP 6381840118 REGON 385114248
e-mail: sklep@n-parts.pl kontaktné telefónne číslo: 733 670 500

3. Ceny uvedené v Obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú cenami brutto (vrátane DPH). Cena uvedená pri danom Produkte je pre Zákazníka záväzná v čase zadania Objednávky.
Ceny nezahŕňajú náklady na doručenie.

4. Predávajúci je aktívnym platcom DPH.

5. Informácie o Produktoch uvedené na stránke Obchodu, najmä ich popis
a ceny, nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka, ale sú iba výzvou na uzavretie zmluvy v zmysle článku 71 Občianskeho zákonníka. kód.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny Produktov dostupných v Internetovom obchode, uvádzať nové Produkty, sťahovať Produkty, vykonávať akcie a poskytovať zľavy, ako aj ponúkať produkty zdarma na obmedzený čas. Vyššie uvedené ustanovenia
nemajú vplyv na Objednávky zadané pred dátumom nadobudnutia účinnosti niektorej zo zmien.

7. Trvanie akcie je obmedzené. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať. Podrobné informácie sú vždy zahrnuté v podmienkach alebo pravidlách danej akcie.

8. Podmienkou zadania Objednávky Zákazníkom je prečítať si Pravidlá a prijať ich ustanovenia v čase zadania Objednávky. Zákazník akceptovaním súhlasí so všetkými ustanoveniami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

9. Webová stránka poskytuje možnosť registrácie zákazníckeho účtu.

10. Tieto pravidlá sa poskytujú bezplatne. Zákazník si môže obsah Predpisov zaznamenať
pohodlným spôsobom, napríklad záznamom na trvanlivé médium alebo tlačou.

11. Nariadenia sa môžu odvolávať na samostatné predpisy a všeobecné podmienky poskytovania služieb majiteľom Internetovej stránky, ktoré sa v takom prípade stávajú neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel.

12. Týmto sa ustanovuje, že na spotrebiteľov a podnikateľov so spotrebiteľskými právami sa nevzťahujú
ustanovenia Predpisov, ktoré by predstavovali zakázané zmluvné ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka (§ 385 ods. 1 až § 385 ods. 3) alebo by porušovali kogentné právne ustanovenia týkajúce sa uzatvárania zmlúv zmluvy s účasťou spotrebiteľa a podnikateľa so spotrebiteľskými právami, ktoré by boli zaradené do registra štandardných zmluvných ustanovení považovaných za zakázané, vedeného predsedom Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa.

13. Zákazníkovi je zakázané poskytovať nelegálny obsah.

14. Predávajúci umožňuje registrovaným zákazníkom zanechať názory na kvalitu služieb a kvalitu ponúkaných produktov. Názory overuje personál predajne.

15. Predávajúci nepoužíva mechanizmus na umiestňovanie Produktov do zoznamu výsledkov vyhľadávania.

§2 Definície

deň - jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov

Objednávkový formulár – elektronická, interaktívna služba, dostupná v Internetovom obchode Predávajúceho, umožňujúca zadanie objednávky

Občiansky zákonník – zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (zbierka zákonov z 16. decembra 1964 v znení neskorších predpisov)

Produkt – všetky produkty dostupné v Internetovom obchode, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom

Predpisy – tento Obchodný poriadok

Internetový obchod – internetový obchod dostupný na https://n-parts.pl , prostredníctvom ktorého si zákazník môže objednať Produkty alebo Služby

Predajca, Poskytovateľ služieb - Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka,
NIP 6381840118, REGON 385114248

Zmluva o predaji - Zmluva o predaji produktov uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu

Záruka – dobrovoľné vyhlásenie o kvalite Produktu predložené Garantom

Ručiteľ – subjekt poskytujúci Záruku ako súčasť predloženého záručného listu

Záručný list – záručný list alebo záručný list

Elektronická služba – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Užívateľovi služby prostredníctvom Webovej stránky.

Objednávka – Prehlásenie vôle Zákazníka podané prostredníctvom Objednávkového formulára, zamerané priamo na uzavretie zmluvy o predaji produktov s Predávajúcim.

Zásady ochrany osobných údajov – dokument, ktorý popisuje účely a zásady spracovania údajov vrátane práv dotknutých osôb

Zákazník, Príjemca služby - Spotrebiteľ, Podnikateľ s právami spotrebiteľa, Podnikateľ

Spotrebiteľ – ako je definovaný v čl. 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Podnikateľ – v zmysle § 43 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Podnikateľ so spotrebiteľskými právami - fyzická osoba podnikajúca v samostatnom podnikaní, ktorá má záznam v centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ale nemá pre ňu profesionálny charakter, vyplývajúce z tzv. predmet podnikateľskej činnosti overený na základe ustanovení o Centrálnej registrácii a informáciách o podnikaní. Týka sa to však len zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov

Košík - zoznam produktov pripravený z Produktov ponúkaných v obchode na základe výberu Zákazníka

Zákaznícky účet - elektronická služba, znamená individuálny panel pre každého Zákazníka, spustený v jeho mene Predávajúcim po registrácii Zákazníka

Registračný formulár – formulár dostupný na internetovej stránke Predávajúceho umožňujúci vytvorenie Zákazníckeho účtu

Kontaktný formulár - elektronická služba, formulár, do ktorého Používatelia webovej stránky n-parts.pl zadávajú informácie a údaje za účelom spracovania odoslanej žiadosti.

Newsletter – elektronická služba, ktorá umožňuje Používateľovi služby prihlásiť sa na odber a dostávať bezplatné informácie od Poskytovateľa služby týkajúce sa Webovej stránky na e-mailovú adresu poskytnutú Používateľom služby.

§3 Elektronické služby

1. Na webovej stránke sú dostupné nasledujúce elektronické služby:

1.1 Objednávkový formulár

1.2 Kontaktný formulár

1.3 Newsletter

1.4 Zákaznícky účet

2. Služba Objednávkový formulár je jednorazová a končí, keď je cez ňu zadaná Objednávka alebo keď Užívateľ Služby prestane cez ňu zadávať Objednávky.

3. Služba Kontaktný formulár spočíva v tom, že poskytuje Používateľom služby možnosť posielať správy Predávajúcemu pomocou formulára dostupného na webovej stránke.

4. Služba Newsletter sa poskytuje na dobu neurčitú. Príjemca služby sa môže kedykoľvek bez udania dôvodu odhlásiť z odberu Newsletteru kliknutím na príslušný odkaz dostupný v správe zaslanej ako súčasť Newslettera alebo zaslaním e-mailu na adresu sklep@n-parts.pl . Služba spočíva v tom, že Predávajúci odošle na e-mailovú adresu správu elektronickou formou obsahujúcu informácie o nových Produktoch v ponuke Predávajúceho, aktuálnej obchodnej ponuke, akciách, zľavách, školeniach a ďalšie informácie týkajúce sa prevádzky internetového obchodu. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo prerušiť službu Newsletter bez udania dôvodu po tom, ako túto skutočnosť oznámi Používateľovi služby.

5. Zákaznícky účet je služba dostupná po registrácii za podmienok popísaných v týchto pravidlách.

5.1 Pre vytvorenie zákazníckeho účtu vyplňte prosím registračný formulár. Je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo.

5.2 Prihlasovanie do Zákazníckeho účtu sa vykonáva zadaním e-mailovej adresy a hesla zriadeného v registračnom formulári.

5.3 Príjemca služby môže kedykoľvek bez udania dôvodu a bez poplatkov vymazať zákaznícky účet zaslaním príslušnej žiadosti predávajúcemu, najmä e-mailom alebo písomne na adresu predávajúceho.

5.4 Ak Príjemca služby poruší Nariadenia, zákonné ustanovenia alebo osvedčené postupy, Poskytovateľ služby môže vypovedať zmluvu s Príjemcom služby alebo pozastaviť jej plnenie v rámci konkrétneho Zákazníckeho účtu.

6. Poskytovateľ služby je povinný posúdiť akékoľvek sťažnosti podané Používateľom služby týkajúce sa nezrovnalostí, vád alebo prerušení poskytovania Služieb a prevádzky Internetového obchodu, a to v lehote nie dlhšej ako 14 dní.

7 . Bezplatné služby sú k dispozícii 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

§4 Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Predávajúci umožňuje uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke https://n-parts.pl.

2. Objednávky cez Objednávkový formulár je možné zadávať 24 hodín denne počas celého roka.

3. Pre zadanie Objednávky musí Zákazník vykonať nasledujúce činnosti:

3.1 pridajte vybraný produkt do košíka kliknutím na tlačidlo: "Pridať do košíka"

3.2 v košíku môže zákazník:

3.2.1 zvýšiť alebo znížiť množstvo daného Produktu

3.2.2 úplne odstráňte vybrané produkty z košíka kliknutím na ikonu „košík“ umiestnenú na pravej strane tabuľky košíka

3.2.3 obsah Košíka sa aktualizuje automaticky

3.3 po akceptovaní obsahu košíka a nákladov na doručenie kliknite na tlačidlo „Prijať k objednávke“.

3.4 Potom musíte vyplniť objednávkový formulár:

3.4.1 doplnenie osobných údajov

3.4.2 vyplnenie osobnej (fakturačnej) a dodacej adresy

3.4.3 výber spôsobu doručenia spomedzi tých, ktoré poskytuje Internetový obchod

3.4.4 nepovinné údaje sú označené ako "nepovinné"

3.4.5 výberom platby spomedzi platieb poskytovaných Internetovým obchodom

3.5, potom by ste mali:

3.5.1 si prečítať a prijať Obchodný poriadok

3.5.2 potvrdzujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte so spracovaním údajov pre účely realizácie Objednávky

3.6 potvrďte vôľu uzavrieť zmluvu kliknutím na tlačidlo „Kúpiť a zaplatiť“.

3.7 Voľba klasického prevodu ako spôsobu platby za zadanú objednávku zahŕňa povinnosť platby.

3.8 Voľba platby na dobierku za uskutočnenú Objednávku zahŕňa povinnosť platby.

3.9 Pri výbere imoje musíte si vybrať spôsob platby z dostupných, prečítať si a prijať pravidlá a potvrdiť objednávku kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku" alebo ekvivalent. Zadanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť.

4. Objednávka odoslaná zákazníkom je prejavom vôle zákazníka uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu v súlade s ustanoveniami tohto poriadku.

5. Po zadaní Objednávky bude Zákazníkovi doručená správa potvrdzujúca Objednávku, ktorá predstavuje prejav vôle Predávajúceho uzavrieť so Zákazníkom Kúpnu zmluvu. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, keď zákazník dostane správu od predávajúceho.

6. Zákazník je povinný zadať údaje zodpovedajúce skutočnému stavu.

7. Zákazník môže zadať Objednávku bez vytvorenia Zákazníckeho účtu.

§5 Dátum dokončenia objednávky

1. Objednávka bude vybavená do 24 hodín, pokiaľ pri zadávaní Objednávky nebude v popise daného Produktu uvedený iný dátum. Dátum dokončenia objednávky by sa mal vždy počítať odo dňa nasledujúceho po dátume platby, t.j. odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho.

2. Ak sú pre Produkty, na ktoré sa vzťahuje Objednávka, poskytnuté rôzne obdobia implementácie, platí pre celú Objednávku najdlhšie z uvedených období.

§6 Doručenie

1. Produkty sa doručujú prostredníctvom:

1.1 kuriérske spoločnosti DPD Polska, GLS Polska, FedEx a InPost

1.2 umiestnenie Produktu do Zásielkovej skrinky

1.3 Poczta Polska

3. Informácie o nákladoch spojených s dodaním zakúpených Produktov sú sprístupnené
v „Košíku“ Zákazníkom pred odoslaním Objednávky.

4. Dodanie Produktov Zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ uzatvorená kúpna zmluva neustanovuje inak.

5. Zákazník znáša náklady vyplývajúce z nemožnosti doručenia zásielky z dôvodu uvedenia nepravdivých alebo nesprávnych osobných a adresných údajov alebo neoprávneného, bezdôvodného odmietnutia prevzatia zásielky.

6. Náklady na doručenie sú kalkulované v súlade s aktuálnymi cenníkmi DPD Polska, GLS Polska FedEx, Poczta Polska a InPost a závisia od hmotnosti, veľkosti zásielky, výberu spôsobu doručenia a zvoleného spôsobu platby. Pri vypĺňaní objednávkového formulára je zákazník informovaný o nákladoch a pri zadávaní objednávky si vyberie spôsob doručenia a akceptuje cenu doručenia.

7 . Doručenie Produktov nie je obmedzené na územie Poľskej republiky a realizuje sa na adresu uvedenú zákazníkom pri zadávaní objednávky.

§7 Zásielky

1. Ak si ako dodávateľa objednaných Produktov vyberiete kuriérsku spoločnosť alebo Poczta Polska:

1.1. Zákazník by si mal prezrieť doručenú zásielku s objednanými Produktmi v čase a spôsobe prijatom pre zásielky daného typu a skontrolovať, či Produkty nie sú chybné.

1.2 V prípade straty alebo poškodenia zistenej pri doručovaní zásielky obsahujúcej objednané Produkty má Zákazník právo požiadať kuriéra o vypracovanie príslušného protokolu.

1.3 Zákazník berie na vedomie, že ak nedôjde k spísaniu príslušného protokolu za účasti kuriéra, môže byť problematické uznať reklamáciu, preto sa odporúča zhromaždiť dôkazy potvrdzujúce stav zásielky v čase jej doručenia. V takejto situácii by mal zákazník bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

1.4 Podrobné informácie o postupe pri reklamácii u DPD Polska, GLS Polska, FedEx, InPost a Poczta Polska sú dostupné v predpisoch dostupných na webových stránkach prepravcov.

2. Ak si zvolíte ako formu doručenia objednaných Produktov Zásielkovú skrinku :

2.1 V prípade straty alebo poškodenia zistenej pri preberaní
objednaných Produktov zo skrinky na balíky , by mal Zákazník začať
reklamačné konanie vyplnením pokynov v súlade s pokynmi zobrazenými na obrazovke Balíkovačky . V takejto situácii by mal zákazník bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

2.2 Podrobné informácie o postupe pri reklamácii Zásielkovne InPost sú dostupné v Pravidlách pre poskytovanie služby „ Paczkomaty 24/7“ spoločnosťou InPost Sp. z o. na webovej stránke InPost .

3. Poskytnutie oddielu 1 §7 Zásielky sa vzťahuje na Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom alebo Podnikateľom so spotrebiteľskými právami.

4. V prípade Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom alebo Podnikateľom so spotrebiteľskými právami, nenahlásenie poškodenia súvisiaceho s dodaním, množstva alebo nekompletnosti tovaru do 7 dní odo dňa doručenia Produktu na adresu uvedenú v Objednávka sa považuje za rovnocenné prehláseniu Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom alebo Podnikateľom, o právach spotrebiteľa prevziať Produkt bez akýchkoľvek výhrad a má za následok stratu nárokov vo vyššie uvedenom rozsahu.

§8 Platby

1. Predávajúci poskytuje nasledovné platby:

1.1 klasickým prevodom na bankový účet predávajúceho do 7 dní odo dňa odoslania potvrdenia o uzavretí zmluvy predávajúcim (platba vopred)

1.2 na dobierku, t.j. platba na dobierku priamo kuriérovi, ktorý zásielku doručuje

1.3 by imoje formou platby vopred elektronickým prevodom. Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom externého platobného systému imoje (prevádzkovaného ING Bank Śląski so sídlom v Katoviciach, ul. Sokolska 34 (40-086), zapísaného do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Katowice -Wschód, 8. obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000005459, číslo NIP 6340135475, so základným imaním 130 100 000,00 PLN, úplne splatené.

2. Ak Zákazník nezaplatí v lehote uvedenej v ods 1 bod 1.1 § 8 týchto Poriadkov môže Predávajúci po neúčinnej výzve na platbu a stanovení primeranej lehoty odstúpiť od Zmluvy podľa čl. 491 Občianskeho zákonníka.

3. V prípade platby cez imoje Zákazník vykoná platbu pred začatím Objednávky.

4. Predávajúci vystaví zákazníkovi príjmový doklad alebo faktúru s DPH. Zákazník súhlasí so zasielaním elektronických faktúr od Predávajúceho a ich zasielaním na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.

§9 Záruka

1. V prípade nesúladu Produktu so Zmluvou má Zákazník zo zákona nárok na opravné prostriedky poskytované Predávajúcim a na jeho náklady. Záruka nemá vplyv na tieto zákonné opravné prostriedky.

2. Niektoré produkty majú záruku výrobcu platnú v Poľsku. Informácie o produkte, na ktorý sa vzťahuje záruka, sú uvedené na karte produktu

3. Rozsah zodpovednosti Ručiteľa je uvedený v Záručnom liste.

4. Záručné práva sa musia uplatňovať v súlade s podmienkami uvedenými v Záručnom liste priloženom k Produktu.

§10 Reklamácie

1. Kúpna zmluva sa vzťahuje na nové Produkty.

2. Predávajúci nesie v súlade so zákonom zodpovednosť za súlad Produktu so Zmluvou.

3. V prípade nesúladu Produktu s uzatvorenou zmluvou má Zákazník právo podať reklamáciu na základe ustanovení Zákona o právach spotrebiteľov zo dňa 30.5.2014.

4. Reklamáciu je možné uplatniť na adrese Predávajúceho:

4.1 prostredníctvom e-mailu: sklep@n-parts.pl

4.2 klasickým spôsobom zaslaním písomnej reklamácie: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

5. Reklamácia by mala obsahovať: meno a priezvisko, kontaktné údaje, popis závady, dátum zistenia závady, doklad o kúpe, spôsob odpovede, ako aj konkrétnu požiadavku Zákazníka súvisiacu s reklamáciou. Ak sa reklamácia týka Produktu, reklamovaný Produkt je potrebné zaslať späť spolu s reklamačným listom. Ak si poskytnuté údaje alebo informácie vyžadujú doplnenie, predávajúci pred prejednaním reklamácie vyzve objednávateľa podávajúceho reklamáciu o doplnenie v uvedenom rozsahu.

6. Predávajúci posúdi reklamáciu do 14 dní odo dňa jej prijatia a informuje zákazníka o rozhodnutí spôsobom uvedeným zákazníkom v reklamačnom liste.

7. Predávajúci zodpovedá za nesúlad Tovaru so zmluvou existujúcou v čase jeho dodania a zistený do dvoch rokov od tohto okamihu, pokiaľ neprebehla doba použiteľnosti Tovaru určená Predávajúcim, jeho právnymi predchodcami alebo osobami. konať v ich mene je dlhšie.

8. V prípade kúpnej zmluvy so spotrebiteľom alebo podnikateľom so spotrebiteľskými právami sa predpokladá, že nesúlad produktu so zmluvou, ktorý sa prejavil v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, existoval v čase jeho dodávky, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo ak tento predpoklad nemožno vysloviť. byť v súlade so špecifickosťou Produktu alebo povahou nesúladu Produktu so zmluvou.

9. Ak je Produkt v rozpore so zmluvou, Spotrebiteľ môže:

9.1 požiadať o opravu alebo výmenu

9.2 podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od zmluvy, keď:

9.2.1 Predávajúci odmietol uviesť Produkt do súladu so zmluvou v súlade s čl. 43d ods. 2 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014;

9.2.2 Predávajúci neuviedol Produkt do súladu so zmluvou v súlade s čl. 43d paragrafy 4-6 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014;

9.2.3 nesúlad Produktu so zmluvou pretrváva aj napriek tomu, že sa Predávajúci snažil uviesť Produkt do súladu so zmluvou;

9.2.4 nesúlad Produktu so zmluvou je taký závažný, že odôvodňuje zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúcej opravy alebo výmeny;

9.2.5 z prehlásenia alebo okolností Predávajúceho je zrejmé, že neuvedie Produkt do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez neprimeraných ťažkostí pre Spotrebiteľa.

10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je nesúlad so zmluvou nepodstatný. Predpokladá sa, že nesúlad Produktu so zmluvou je podstatný.

11. Spotrebiteľ poskytuje Predávajúcemu Produkt, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny. Predávajúci odoberá Tovar od Spotrebiteľa na vlastné náklady. Predajňa nepreberá žiadne zásielky zasielané na dobierku.

12. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi dlžné sumy v dôsledku uplatnenia práva na zníženie ceny bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o znížení ceny.

13. V prípade odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľ bezodkladne vráti Produkt Predávajúcemu na jeho náklady. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi cenu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Produktu alebo dokladu o jeho vrátení. Predajňa nepreberá žiadne zásielky zasielané na dobierku.

14. Ustanovenia ods 1-13 tohto odseku sa na Podnikateľa s právami spotrebiteľa vzťahuje primerane.

15. Ak je Zákazníkom Podnikateľ, zmluvné strany vylučujú zodpovednosť zo záruky podľa čl. 558 §1 OZ.

§11 Odstúpenie od zmluvy

1. Podľa článku 27 ods. 1 Zákona o právach spotrebiteľa (Z. z. z roku 2014, pol. 827) má Spotrebiteľ alebo Podnikateľ so spotrebiteľskými právami, ktorí uzatvorili „zmluvu na diaľku“ – právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu – do 14 kalendárnych dní. odo dňa prevzatia produktu..

2. Lehota uvedená v ods 1 začína dodaním Produktu Spotrebiteľovi, Podnikateľovi so spotrebiteľskými právami alebo ním určenej osobe inej ako dopravcovi.

3. V prípade Zmluvy, ktorá sa vzťahuje na mnoho Produktov, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach, je termín uvedený v ods. 1 prebieha od dodania poslednej položky, šarže alebo dielu.

4. Spotrebiteľ alebo podnikateľ so spotrebiteľskými právami môže odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy stačí, aby Spotrebiteľ alebo Podnikateľ s právami spotrebiteľa zaslal vyjadrenie pred uplynutím lehoty.

5. Vyhlásenie je možné zaslať klasickou poštou alebo elektronicky zaslaním vyhlásenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo podaním vyhlásenia na internetovej stránke predávajúceho - kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v § 1 ods. predložené na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 týchto predpisov a prílohu zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, nie je však povinný.

6. Ak Spotrebiteľ alebo Podnikateľ s právami spotrebiteľa zašle vyhlásenie elektronicky, Predávajúci bezodkladne zašle Spotrebiteľovi alebo Podnikateľovi s právami spotrebiteľa potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy na ním uvedenú e-mailovú adresu.

7. Účinky odstúpenia od Zmluvy:

7.1 V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzatvorenú.

7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi alebo podnikateľovi so spotrebiteľskými právami bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa alebo podnikateľa s právami spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky ním uskutočnené platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru, s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si spotrebiteľ zvolil iný, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.3 Platba bude Predávajúcim vrátená rovnakými platobnými metódami, ktoré použil Spotrebiteľ alebo Podnikateľ so spotrebiteľskými právami v pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ alebo Podnikateľ so spotrebiteľskými právami výslovne nesúhlasil s iným riešením, ktoré nebude zahŕňať žiadne náklady.

7.4 Predávajúci môže zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane produkt späť alebo kým nedostane dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

7.5 Spotrebiteľ alebo podnikateľ so spotrebiteľskými právami by mal vrátiť Produkt na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto Poriadkoch bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď informoval Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Lehota bude dodržaná, ak Spotrebiteľ alebo Podnikateľ so spotrebiteľskými právami vráti Produkt pred uplynutím lehoty 14 dní.

7.6 Spotrebiteľ alebo Podnikateľ so spotrebiteľskými právami znáša priame náklady na vrátenie Produktu, vrátane nákladov na vrátenie Produktu, ak Produkt vzhľadom na svoju povahu nebolo možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.

7.7 Spotrebiteľ alebo podnikateľ so spotrebiteľskými právami zodpovedá len za zníženie hodnoty Produktu, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.

7.8 Ak z dôvodu povahy Produktu nie je možné vrátiť ho bežnou poštou, informácie o tom, ako aj o nákladoch na vrátenie Produktu, budú uvedené v popise Produktu v Obchode.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku nemá Spotrebiteľ a Podnikateľ so spotrebiteľskými právami v súvislosti so Zmluvou:

8.1, v ktorom je predmetom služby Neprefabrikovaný Produkt vyrobený podľa špecifikácií Spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,

8.2, v ktorom je predmetom služby Produkt dodávaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený,

8.3 na poskytovanie služieb, za ktoré je Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak podnikateľ službu v plnom rozsahu vykonal s výslovným a predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po tom, čo podnikateľ poskytol službu služby, stratí právo na odstúpenie od zmluvy a prijal to do noviniek,

8.4 v ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

8.5, v ktorej sú predmetom služby Produkty, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne kombinované s inými položkami.

9. Podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

10. Odstúpenie od zmluvy – prepravné údaje:

10.1 e-mailová adresa: shop @n-parts.pl

10.2 Adresa predávajúceho: Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

§12 Technické požiadavky

1. Aby mohol zákazník používať internetový obchod, musí mať:

1.1 počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet

1.2 prístup k aktívnemu e-mailu, vhodne nakonfigurovanému na prijímanie e-mailových správ od Predávajúceho

1.3 webový prehliadač v najnovšej dostupnej verzii ( Mozila Firefox , Opera, Google Chrome, Safari alebo Microsoft Edge )

je vo webovom prehliadači povolená možnosť ukladania cookies a podpora JavaScriptu

1.5 softvér, ktorý umožňuje čítanie súborov vo formáte .PDF

2. Zodpovednosť Predávajúceho je vylúčená, ak Zákazník nedodržal vyššie uvedené technické požiadavky potrebné na používanie Internetového obchodu a Produktov.

§13 Zásady ochrany osobných údajov

1. Správcom osobných údajov poskytnutých pri využívaní Obchodu je Predávajúci.

2. Účely a rozsah spracovania údajov, subjekty, ktorým budú údaje odovzdané, ako aj práva dotknutých osôb sú popísané v Zásadách ochrany osobných údajov [odkaz na stránku Zásady ochrany osobných údajov].§ 14 Mimosúdne a súdne spôsoby riešenia sporov

1. Mimosúdne riešenie sporov:

1.1 Spotrebiteľ má právo využiť spôsoby mimosúdneho riešenia sporov podaním žiadosti o začatie mediácie alebo žiadosti o prejednanie prípadu na rozhodcovskom súde. Žiadosť je potrebné podať po ukončení reklamačného konania a ak s tým obe strany sporu súhlasia. Zoznam stálych spotrebiteľských arbitrážnych súdov pôsobiacich pri provinčných inšpektorátoch obchodnej inšpekcie https://www.uokik.gov.pl a https://www.rf.gov.pl . Spotrebiteľ môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského) ombudsmana spotrebiteľov alebo spoločenskej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane Federácie spotrebiteľov, Združenia poľských spotrebiteľov).

1.2 Predávajúci nesúhlasí s predložením akýchkoľvek sporov vzniknutých v súvislosti s uzatvorenými zmluvami o dodaní Produktu do mediačného konania.

2. Súdne metódy riešenia sporov:

2.1 Riešenie sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom bude predložené príslušným súdom v súlade s ustanoveniami všeobecne platného poľského práva.

2.2 Riešenie sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, bude predložené súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho.

3. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES ( Nariadenie o RSO
v spotrebiteľských sporoch) Predávajúci ako podnikateľ so sídlom v Európskej únii uzatvárajúci online kúpne zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb poskytuje elektronický odkaz na platformu ODR (Online Dispute Resolution) umožňujúcu mimosúdne riešenie sporov . sporov:
https://ec.europa.eu/consumers/ odr . E-mailová adresa predávajúceho: sklep@n-parts.pl.

§15 Záverečné ustanovenia

1. Dohody uzatvorené prostredníctvom webovej stránky sa uzatvárajú v súlade s poľským právom.

2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, platia tieto ustanovenia:

2.1 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 1964.16.93 v znení neskorších predpisov)

2.2 Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002.144.1204 v znení neskorších predpisov)

2.3 Zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827)

stránke https://n-parts.pl patria ich vlastníkom a slúžia len na účely identifikácie. Môžu to byť registrované ochranné známky. Všetky materiály, popisy a fotografie prezentované na webovej stránke https://n-parts.pl slúžia na informačné účely.

4. Zákazníci sú povinní používať Webovú stránku spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi, spoločenskými a morálnymi normami a ustanoveniami Predpisov. Pri používaní webovej stránky je zakázané poskytovať akékoľvek informácie, ktoré sú nezákonné, urážlivé alebo porušujúce osobné práva.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať zmeny Predpisov z dôležitých dôvodov, napríklad zmeny právnych ustanovení, zmeny spôsobu platby a dodania - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvnia implementáciu ustanovení tohto Predpisu, zmeny v technológii. Nové pravidlá vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na webovej stránke https://n-parts.pl na podstránke pravidiel. Pre zmluvy uzatvorené pred zmenou Predpisov platí verzia Predpisov platná v deň uzavretia Zmluvy. Zákazníci, ktorí majú Účet, budú dodatočne informovaní o zmenách spolu s ich zhrnutím na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Dátum nadobudnutia účinnosti zmien nebude kratší ako 14 dní odo dňa ich oznámenia.
Ak Zákazník, ktorý má zriadený Zákaznícky účet, nesúhlasí s novým obsahom Pravidiel, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď bol o zmene Pravidiel informovaný. Oznámenie Predávajúceho o neakceptovaní nového obsahu Pravidiel má za následok ukončenie Zmluvy.

6. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 15.08.2023.