Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” dla strony internetowej,

udostępnionej pod adresem https://n-parts.pl, której właścicielem jest

Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

§1 Administrator Danych Osobowych

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Abrantowicz, ul. Tysiąclecia 35F,

43-241 Łąka, NIP 6381840118, REGON 385114248 (dalej zwany: „Administrator”).

1.2 Dane kontaktowe Administratora:

Adres do korespondencji: ul. Tysiąclecia 35F, 43-241 Łąka

Adres e-mail: sklep@n-parts.pl

Telefon: 733 670 500

1.3 Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony

Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych

osobowych.

§2 Definicje

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach

przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub

możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności

numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,

kulturowe lub społeczne

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem : https://n-parts.pl

Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej

jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu

Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego

umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika

przeglądarce internetowej

§3 Postanowienia ogólne

3.1 Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem: https://n-

parts.pl.

3.2. Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez

Administratora, z której korzysta Użytkownik.

3.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej

„RODO”.

3.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika.

Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby

spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

3.5 Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób, które ukończyły

18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

§4 Cel, podstawa oraz czas przetwarzania danych

4.1 Rejestracja Konta klienta

4.1.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Przetwarzaniu podlegają dane osób, które zarejestrowały swoje konto w Serwisie https://n-

parts.pl.

4.1.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

 imię i nazwisko

 adres e-mail

 adres do doręczeń

 adres rozliczeniowy

 hasło

4.1.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą

konta w Serwisie.

4.1.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Uzasadniony interes Administratora, w celu optymalizacji świadczonych usług – art. 6

ust. 1 lit f RODO.

4.1.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane przetwarzane są do czasu wykonania umowy (np. usunięcia konta z Serwisu),

a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4.1.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można założyć konta.

4.2 Obsługa zamówienia w sklepie:

4.2.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które złożyły zamówienie na stronie https://n-parts.pl

4.2.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

 imię i nazwisko

 adres e-mail

 numer telefonu

 adres do doręczeń

4.2.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego,

dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w związku z realizacją obowiązków

związanych z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.

4.2.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi

roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

4.2.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w celu

realizacji prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do

momentu jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu. Powyższe

okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną

zanonimizowane lub usunięte.

4.2.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć

zamówienia.

4.3 Newsletter:

4.3.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które zapisały się na Newsletter.

4.3.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

 imię

 adres e-mail

4.3.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Wykonanie usługi Newsletter, informowanie o rabatach, promocjach, nowej ofercie.

Dopasowanie treści zamówionej usługi Newsletter do aktywności Użytkownika w Serwisie.

4.3.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni (informacje o ofercie,

nowościach, personalizowanie treści) - art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4.3.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na

przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

4.3.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwości zapisania

się na Newsletter.

4.4 Formularz kontaktowy:

4.4.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.

4.4.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

 imię

 adres e-mail

4.4.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Identyfikacja Użytkownika kontaktującego się oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

4.4.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4.4.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Do upływu przedawnienia roszczeń.

4.4.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.

4.5 Informacja o dostępności produktu:

4.5.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób, które chcą otrzymać informację o dostępności produktu.

4.5.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

 imię

 adres e-mail

4.5.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Udzielenie informacji o dostępności produktu.

4.5.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Udzielnie informacji o dostępności produktu na podstawie udzielonej zgody - art. 6

ust. 1 lit a RODO.

4.5.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia informacji lub do momentu

wycofania zgody, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.5.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia informacji.

4.6 Program lojalnościowy

4.6.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?

Dane osób uczestniczących w programie lojalnościowym.

4.6.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Dane wymagane przy przystąpieniu do programu.

4.6.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?

Informowanie o akcjach promocyjnych, rabatach, nowościach.

Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

4.6.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Zawarcie lub wykonanie umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym - art. 6

ust. 1 lit b RODO.

Dla celów analitycznych i statystycznych - art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4.6.5 Jaki jest okres przechowywania danych?

Przez czas wykonywania umowy, tj. do momentu zakończenia przez Użytkownika

uczestnictwa w programie lojalnościowym, jej rozwiązania i/lub do czasu zgłoszenia

sprzeciwu lub wycofania zgody.

4.6.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w programie lojalnościowym.

§5 Powierzanie i udostępnianie danych osobowych

5.1 W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym

podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

5.1.1 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,

5.1.2 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

5.1.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,

5.1.4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych

Administratora,

5.1.5 Firmy świadczące działania marketingowe,

5.1.6 Pracownicy i współpracownicy,

5.1.7 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe.

§6 Uprawnienia użytkownika serwisu

6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują związane z tym

uprawnienia:

6.1.1 prawo dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać informacje

odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na swój temat, w tym

kopię tych danych.

6.1.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – Użytkownik ma prawo żądać

sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

6.1.3 prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich

danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach:

(a)dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały

zebrane,(b)Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej

podstawy prawnej przetwarzania,(c)Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie

występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy

przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,(d)dane osobowe Użytkownika

były przetwarzane niezgodnie z prawem,(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu

wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

6.1.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie

danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6.1.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo żądać, aby

przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone w następujących przypadkach:(a)

Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,(b) przetwarzanie jest niezgodne z

prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian

ograniczenia ich wykorzystywania,(c)Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do

celów przetwarzania, ale są one Użytkownikowi niezbędne do ustalenia, dochodzenie lub

obrony roszczeń,(d)Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec

przetwarzania – do czasu s stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie

Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

6.1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na

szczególną sytuację) – jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownika ma prawo do sprzeciwu w

dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

6.1.7 prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego dane osobowe jego dotyczące które dostarczył Administratorowi, oraz ma

prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony

Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na

podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

6.1.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

6.2 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w punkcie 6.1 Polityki uprawnień, prosimy o

kontakt na dane kontaktowe Administratora.

§7 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§8 Polityka plików cookies

8.1 Cel wykorzystywania plików cookies

8.1.1 Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych

osobowych, ani nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem

informacji zawartych w plikach cookies.

8.1.2 Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.

8.1.3 Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści,

statystycznych, analitycznych i marketingowych.

8.2 Rodzaje plików cookies

8.2.1 Serwis wykorzystuje poniższe typy plików cookies:

 cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu

komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku

 cookies trwałe, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia

mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za

pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich

wygaśnięcia

 cookies podmiotów trzecich, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych

serwisów internetowych.

8.2.2 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

 „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z

Serwisu,

 „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka

lub regionu,

 „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.3 Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą jest firma

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics

wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i

umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes

w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej,

jak i swojej reklamy.

Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np.

zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają transferowi poza

Europejski Obszar Gospodarczy. 

8.4 Piksel Facebook (Meta)

Serwis korzysta z Piksel Facebook, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii

marketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawca jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave.,

Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland

Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam

na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie, co rozumiemy jako

nasz prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacje zbierane w ramach Piksel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację

Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego serwisu.

Z polityką prywatności portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np.

zmienić ustawienia klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences

Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać transferowi

poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8.5 Zarządzanie plikami cookies:

8.5.1 Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików

cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na

zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki

internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej

przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami

zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć

w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

8.5.2 Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć

w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

8.5.3 Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że

ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części

funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem: https://n-parts.pl.

§9 Bezpieczeństwo danych

9.1 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie

z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje

o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających

wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie

danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych

Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.2 W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione,

które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono

przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

§10 Postanowienia końcowe

10.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.

W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.

10.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony

danych osobowych.

10.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 04.01.2023 r.